CSR

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (ang. CSR) jest ważnym elementem naszej strategii oraz pochodną wartości korporacyjnych, którymi kierujemy się na co dzień. Działania z obszaru CSR odzwierciedlają naszą dbałość o przyszłość nas samych, lokalnej społeczności i planety.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Nasze CSR’owe priorytety

Poznaj wartości, priorytety i kwestie, którymi kierujemy się podczas codziennej pracy oraz rozwoju firmy. Wybierz odpowiedzialnego społecznie partnera w biznesie.

icon

Ekologia

W 2022 roku zdobyliśmy certyfikat ISO 14001:2015 z zakresu ochrony środowiska. Od 2020 roku współpracujemy z United Nations Global Compact.

icon

Wolontariaty

Czas spędzony razem poza pracą sprzyja integracji i dobrej współpracy.

icon

Etyczny biznes

W każdej sytuacji dążymy do wygranej i satysfakcji obu stron. Wypracowaliśmy partnerski model współpracy z klientami i pracownikami.

Członkostwo w UNGC

Jesteśmy członkiem United Nations Global Compact – największej na świecie inicjatywy skupiającej biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zasady Global Compact ONZ, dotyczące praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji są dla nas nadrzędnymi wartościami, którymi kierujemy się w naszej codziennej pracy. W celu wdrożenia praktyk współpracujemy z polskim biurem – United Nations Global Compact Network Poland.

ungc logo
icon

Prawa człowieka

– przestrzeganie i wspieranie ochrony międzynarodowo uznanych praw człowieka
– eliminowanie wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę

icon

Standardy pracy

– popieranie wolności zrzeszania się i w praktyce uznawanie prawa do zbiorowych negocjacji
– wspieranie eliminacji wszelkich form niewolnictwa i pracy przymusowej
– przyczynianie się do faktycznego zniesienia pracy dzieci
– przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia

icon

Ochrona środowiska

– wspieranie zapobiegawczego podejścia do problemów środowiska naturalnego
– podejmowanie inicjatyw propagujących większą odpowiedzialność środowiskową
– wspieranie rozwoju i upowszechnianie technologii przyjaznych środowisku

icon

Przeciwdziałanie korupcji

– przeciwdziałanie korupcji we wszystkich jej formach, w tym łapówkarstwu i wymuszeniom

ASTEK Polska to założony w 2007 roku oddział międzynarodowej Grupy ASTEK, specjalizujący się w outsourcingu kadry IT i realizacji projektów informatycznych. Spółka dokłada wszelkich starań, aby sprostać wymaganiom branży zajmującej się dostarczaniem usług w modelu Time&Material.

Naszą pozycję na rynku zbudowaliśmy dzięki wytrwałości w osiąganiu celów wyznaczanych przez wymagania naszych Partnerów biznesowych. Priorytetem dla działalności i rozwoju firmy jest zaspokojenie potrzeb i oczekiwań naszych Klientów poprzez zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług, przy jednoczesnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewnieniu bezpieczeństwa informacyjnego oraz spełnieniu najwyższych standardów w zakresie ochrony środowiska naturalnego przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka występującego w realizowanych procesach i maksymalnym wykorzystana szans oraz umacnianie pozycji rynkowej jako firmy wiarygodnej, uczciwej, innowacyjnej.

Najwyższe Kierownictwo uznaje wdrożony w Spółce Zintegrowany System Zarządzania, w skład którego wchodzi: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001: 2013 oraz ISO 45001: 2018 i TISAX jako kluczowy element w działalności Astek Polska oraz realizuje cele biznesowe w oparciu o cele ZSZ zapewniając:

  • Odpowiednie zarządzanie procesami tak, aby uniknąć ich negatywnego wpływu na ludzi i środowisko oraz zwiększać skuteczność i efektywność Spółki w osiąganiu celów;
  • Zatrudnianie odpowiedniej kadry, która systematycznie podnosi swoje kwalifikacje, w tym w zakresie ZSZ;
  • Spełnienie przepisów obowiązującego prawa i innych wymagań prawnych do których Spółka się zobowiązała;
  • Doskonalenie jakości usług zgodnie z rosnącymi wymaganiami Klientów również pod kątem zabezpieczenia informacji;
  • Stosowanie udokumentowanego ZSZ oraz ciągłego doskonalenia standardów wpływających na poprawę BHP i OŚ, zgodnie z wymaganiami ISO 45001:2018 oraz ISO 14001:2015;
  • Swoje pełne zaangażowanie oraz pozostałych Pracowników na wszystkich szczeblach do realizacji ustalonych celów jakościowych, informacyjnych, środowiskowych i BHP;
  • Zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym;
  • Zapewnienie zasobów i środków na wdrożenie niniejszej polityki ZSZ.

Niniejsza Polityka jest jawna i ogólnie dostępna Pracownikom Astek Polska Sp. z o.o. oraz wszystkim stronom zainteresowanym. Każde z miejsc prowadzenia działalności realizuje powyższą Politykę poprzez spełnianie wyznaczonych celów, stanowiących załącznik do niniejszej Polityki.