fbpx

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ASTEK Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, informuje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o związanych z tym przysługujących Ci prawach.

ASTEK Polska – ASTEK Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowska 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000271963, NIP 521-34-20-214;

ASTEK Finance – ASTEK Finance Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jana Długosza 60, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, KRS 0000352373, NIP 895-19-68-538;

Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii;

Polityka – niniejsza Polityka prywatności;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Serwis/strona internetowa– serwis internetowy prowadzony przez ASTEK Polska sp. z o.o. pod adresem: www.astek.pl;

Spółka zależna – spółka lub podmiot, który jest bezpośrednio lub pośrednio kontrolowany przez ASTEK Polska sp. z o. o., gdzie „kontrola” oznacza: (a) w przypadku podmiotów korporacyjnych bezpośrednią lub pośrednią własność ponad pięćdziesięciu procent (50%) akcji lub udziałów uprawnionych do głosowania, lub (b) w przypadku podmiotów niekorporacyjnych posiadanie bezpośrednio lub pośrednio ponad pięćdziesięciu procent (50%) udziałów w kapitale z uprawnieniami do kierowania takimi podmiotami niebędących podmiotami korporacyjnymi. Spółką zależną jest w szczególności ASTEK Finance sp. z o. o.;

Użytkownik/Kandydat – każda osoba fizyczna, w tym kandydat do pracy, osoba zadająca pytanie, odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w niniejszej Polityce;

Administratorem danych osobowych Użytkowników, przekazanych w związku z przeprowadzaniem procesów rekrutacyjnych, przekazanych w formularzu kontaktowym, a także z korzystaniem innych usług serwisu internetowego jest ASTEK Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mokotowskiej 1, 00-640 Warszawa.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych przez ASTEK Polska, a także o przysługujących Ci uprawnieniach, skontaktuj się z nami w sposób listowny na adres: ASTEK Polska, ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, z dopiskiem „Do Inspektora ochrony danych” lub poprzez adres e-mail: privacy@astek.pl.

ASTEK Polska na stanowisko Inspektora ochrony danych wyznaczyło Pana Tomasza Nowakowskiego.

ASTEK Polska posiada swoją Spółkę zależną. Wszelkie zasady przetwarzania danych osobowych przez Spółkę zależną (w tym cele, zakres, czas, warunki przekazywania, realizacja praw użytkowników) są tożsame z zasadami opisanymi w poniższych rozdziałach Polityki Prywatności.

Wszelkie definicje przedstawione w niniejszej Polityce w przypadku Spółki zależnej odnoszą się do Użytkowników, których dane osobowe Spółki te przetwarzają.

Spółka zależna samodzielnie pozyskuje dane osobowe Użytkowników w sytuacji bezpośredniego kontaktu Użytkownika z pracownikiem danej Spółki. W Spółce zależnej istnieją wewnętrzne procedury realizacji praw Użytkowników tożsame z tymi stosowanymi przez ASTEK Polska. W związku z tym, każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę zależną, może złożyć wniosek dotyczący realizacji swoich praw na dedykowany adres e-mail wskazany w tabeli poniżej.

Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje dotyczące Spółki zależnej ASTEK Polska przetwarzających dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką:

 

Spółka zależnaDane administratora danych osobowychKontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych
ASTEK Finance

 

ASTEK Finance Sp. z o.o., ul. Jana Długosza 60, 51-162 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, KRS 0000352373, NIP 895-19-68-538.privacy@astek.pl

W zakresie rekrutacji zbieramy i przetwarzamy dane osobowe poprzez:

 • aplikacje kandydatów składane w odpowiedzi na ogłoszenia o pracę zamieszczane na portalach typu pracuj.pl oraz na naszej stronie astek.pl, zakładka kariera;
 • system rekomendacji;

W tej sytuacji osoba polecająca wpisuje swoje dane oraz dane osoby polecanej oraz zamieszcza CV pod formularzem z danymi Użytkownika. ASTEK Polska dokonuje weryfikacji CV osoby polecanej, otrzymanego od osoby polecającej, w zakresie zgody osoby polecanej na przetwarzanie danych osobowych spełniającej wymogi RODO. Jeśli zgoda została zawarta w sposób prawidłowy ASTEK Polska ma uprawnienia do wykorzystania tych danych na procesy rekrutacyjne;

 • bezpośredni kontakt z kandydatem za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn;

Pracownik ASTEK Polska zajmujący się rekrutacją kontaktuje się z kandydatem bezpośrednio z poziomu LinkedIn, przesyła zapytanie o zainteresowanie kandydata przedstawioną ofertą pracy i dalszy kontakt. Po uzyskaniu informacji o zainteresowaniu ofertą, pracownik przesyła w formie mailowej wymagane zgody na przetwarzanie danych osobowych, a następnie rejestruje kandydata w systemie CRM;

 • kontakt z kandydatem już zarejestrowanym w naszej bazie CRM, w związku z uczestnictwem w poprzedniej rekrutacji, z przekazaną ASTEK Polska zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla przeprowadzania przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Aby umożliwić Ci znalezienie wymarzonej pracy zbieramy informacje dotyczące Twojego imienia, nazwiska, kwalifikacji, wykształcenia, doświadczenia zawodowego, preferencji, oczekiwań i zainteresowań, danych kontaktowych oraz innych informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych (CV, list motywacyjny).

W zakresie obsługi zgłoszenia zawartego w formularzu kontaktowym przetwarzamy dane zawarte w tym formularzu.

W zakresie kontaktu z przedstawicielami potencjalnych klientów lub dostawców:

  1. Imię i nazwisko,
  2. Służbowy adres e-mail,
  3. Służbowy numer telefonu,
  4. Stanowisko pracy,
  5. Nazwa podmiotu.

W zakresie organizowania i prowadzenia konkursów:

  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres e-mail,
  3. Adres zamieszkania (dotyczy to Użytkowników zwycięzców konkursów),
  4. Kod pocztowy

W zakresie korzystania z serwisu internetowego przetwarzamy dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii).

W zakresie rekrutacji przetwarzamy Twoje dane:

  • związane z realizacją procesu rekrutacji na potrzeby ASTEK Polska na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 22(1) § 1 Kodeksu Pracy),
  • związane z realizacją procesu rekrutacji na potrzeby ASTEK Finance na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 22(1) § 1 Kodeksu Pracy),
  • związane z projektami realizowanymi dla klientów ASTEK Polska. Twoje dane będą udostępnione na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Więcej informacji w Rozdziale IX,
  • poszukiwaniem przez Ciebie zatrudnienia w przyszłych procesach rekrutacji (o ile wyraziłeś na to zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w tym w szczególności w celu:
   • stworzenia Twojego profilu zawodowego w naszej bazie kandydatów;
   • kontaktu z Tobą drogą e-mailową oraz telefoniczną;
   • rozpoznania Twoich potrzeb, oczekiwań i kwalifikacji;
   • informowania Cię o aktualnych ofertach zatrudnienia;
   • testów kompetencyjnych.
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W zakresie obsługi zgłoszenia zawartego w formularzu kontaktowym przetwarzamy Twoje dane:

 • na podstawie Twojej zgody oraz uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO) w celu obsługi zgłoszenia zawartego w formularzu kontaktowym.

W zakresie kontaktu z przedstawicielami potencjalnych klientów lub dostawców w celu prowadzenia rozmów i negocjacji przetwarzamy Twoje dane:

  • na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W zakresie organizowania i prowadzenia konkursów przetwarzamy Twoje dane:

  • na podstawie Twojej dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W zakresie korzystania z serwisu internetowego przetwarzamy Twoje dane:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratora, polegający na udostępnieniu Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, informowaniu o podejmowanych przez Administratora działaniach oraz organizowanych przez Administratora wydarzeniach, prowadzeniu komunikacji i marketingu z podmiotami, które korzystają ze wsparcia Administratora;
 • w celach analitycznych i funkcjonalnych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • w celu poprawy wydajności serwisu – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na zapewnieniu najwyższej jakości usług świadczonych w Serwisie;
 • w celu stosowania reklamowych plików cookies – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 1. Podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. sądom, organom ochrony prawnej, organom administracji, organom nadzoru).
 2. Podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane (np. dostawcom usług związanych z prowadzeniem procesów rekrutacji, podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne itp.).
 3. Podmiotom z Grupy ASTEK, tj. spółkom powiązanym kapitałowo z ASTEK International SASU z siedzibą w Boulogne-Billancourt we Francji, w związku z rachunkowością finansową i zarządczą oraz bieżącym raportowanie na temat funkcjonowania ASTEK Polska.

W każdym wypadku udostępnienia Twoich danych będziemy dbać o to, aby przekazywane było jedynie minimum informacji niezbędnych do realizacji celu przetwarzania danych.

Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

ASTEK Polska przeprowadza rekrutacje na własne potrzeby oraz na rzecz klientów, którym świadczy usługi dostarczania Specjalistów lub zespołów Specjalistów (tzw. body leasing).

W przypadku rekrutacji ASTEK Polska prowadzonej na potrzeby klienta, pierwszy etapem rekrutacji jest przeprowadzenie wewnętrznej rozmowy kwalifikacyjnej oraz testów technicznych (praktyczna weryfikacja umiejętności). Wynikiem rozmowy kwalifikacyjnej jest podjęcie decyzji czy kandydat będzie oferowany do klienta czy nie. Po pozytywnej weryfikacji kandydata, jego CV jest przekazywane klientowi. Klient dokonuje weryfikacji przedstawionego kandydata po czym informuje o swojej decyzji odnośnie kandydata.

Jeżeli decyzja jest pozytywna – klient umawia się na rozmowę z kandydatem za pośrednictwem pracownika  odpowiedzialnego za kontakt z klientem. Po rozmowie klient decyduje się na zatrudnienie bądź nie kandydata.

W kontekście danych osobowych przekazywanych przez ASTEK Polska do klientów i przetwarzania przez nich danych osobowych, informujemy że:

 • ASTEK Polska jest Administratorem danych osobowych – pozyskuje dane i przetwarza je dla realizacji procesu rekrutacyjnego do prac dla Przetwarzanie danych osobowych następuje w oparciu o zgodę kandydata na przeprowadzanie rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • Udostępnienie danych osobowych klientowi odbywa się w oparciu o uzasadniony interes Administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przy czym należy zaznaczyć, iż w momencie kontaktu pracownika ASTEK Polska z kandydatem, zostaje on poinformowany, do którego klienta ma zostać skierowana jego kandydatura. Kandydat ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych (przekazania danych klientowi ASTEK Polska) w oparciu o uzasadniony interes Administratora. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu dane nie zostaną udostępnione klientowi ASTEK Polska;
 • Klient staje się odrębnym Administratorem danych osobowych, samodzielnie zapewnia właściwą podstawę prawną dla przetwarzania otrzymanych danych osobowych kandydata. Pozyskuje zgodę (lub zapewnia inną podstawę prawną z RODO) oraz przesyła klauzulę informacyjną, aby spełnić wymóg RODO z art. 13-14;
 • Dane osobowe kandydata, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z rekrutacją przetwarzane będą do 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego;
 • W przypadku, gdy kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat od zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu wycofania zgody na przetwarzania danych osobowych;
 • Kandydat ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na działania podjęte przed jej wycofaniem;
 • W związku z zastosowanie podstawy prawnej art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w związku z udostępnieniem danych osobowych klientom ASTEK Polska – informujemy, że test równowagi prawnie uzasadnionego interesu administratora dostępny jest na żądanie podmiotu danych (kandydata).

ASTEK Polska jest spółką, która posiada Spółki zależne. Spółki zależne korzystają  z systemów informatycznych należących do ASTEK Polska dla ułatwień organizacyjnych w realizacji celów rekrutacyjnych, marketingowych, zarządzania relacjami z klientami, dostawcami, rachunkowości finansowej i zarządczej oraz bieżącego raportowania itd.

Przekazywanie danych osobowych pomiędzy ASTEK Polska i ASTEK Finance odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes Administratora danych osobowych.

 1. W zakresie rekrutacji będziemy przechowywać Twoje dane do 3 miesięcy od zakończenia danego procesu rekrutacyjnego. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach realizacji przyszłych procesów rekrutacji, będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 36 miesięcy lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych.
 2. W zakresie obsługi zapytania zawartego w formularzu kontaktowym będziemy przechowywać Twoje dane przez okres do czasu zakończenia procesu obsługi zapytania zawartego w formularzu kontaktowym, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym dla realizacji przez ASTEK Polska uzasadnionego interesu administratora.
 3. W zakresie kontaktu z przedstawicielami potencjalnych klientów lub dostawców dane będą przetwarzane przez czas współpracy ASTEK Polska z klientem / dostawcą lub przez okres prowadzonych negocjacji z potencjalnym dostawcą / klientem.
 4. W zakresie organizowania i prowadzenia konkursów dane osobowe będą przetwarzane przez czas organizacji i przeprowadzenia konkursu.
 5. W zakresie korzystania z serwisu internetowego długość przechowywania plików cookies zależy od ich rodzaju. Dokładną informację o długości przechowywania plików cookies znajdziesz w panelu „ustawienia plików cookies”.

W pozostałych przypadkach Twoje dane osobowe przechowywać będziemy przez okres niezbędny do realizacji celów, do których dane osobowe zostały zebrane lub w których są przetwarzane; w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującym wymogiem prawnym lub w zakresie, w jakim jest to wskazane w świetle obowiązujących przepisów o archiwizacji.

Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo do:

 1. dostępu do treści Twoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku, gdy: (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; (ii) wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania danych; (iii) cofnęłaś/cofnąłeś zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; (iv) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy: (i) kwestionujesz prawidłowość danych osobowych; (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwisz się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia; (iii) nie będziemy potrzebować już Twoich danych do swoich celów, będziesz Potrzebować ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń; (iv) wniosłaś/wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu;
 5. przenoszenia Twoich danych osobowych w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z Tobą lub na podstawie Twojej zgody; (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, gdy: (i) zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją oraz; (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do realizacji prawnie uzasadnionych celów administratora.
 7. cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie, w jakim udzieliłaś/udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dodatkowo masz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie przez nas danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”.

W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator danych osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Niepodanie przez Ciebie danych będzie jednak skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym lub w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Niepodanie danych spowoduje także brak możliwości obsłużenia zgłoszenia zawartego w formularzu kontaktowym oraz udziału w konkursie organizowanym przez ASTEK Polska.

Administrator wykorzystuje pliki cookies głównie w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Korzystanie z plików cookies w ramach Serwisu nie ma na celu identyfikacji Użytkowników.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez serwer www, przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki i instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwisy internetowe. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Niezbędne pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje niezbędne pliki cookies przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikom usług oraz funkcjonalności Serwisu, z których Użytkownik chce skorzystać. Niezbędne pliki cookies mogą być instalowane wyłącznie przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

Funkcjonalne i analityczne pliki cookies

 1. Funkcjonalne pliki cookies są stosowane w celu zapamiętania i dostosowania Serwisu do wyborów Użytkownika m.in. w zakresie preferencji językowych. Funkcjonalne pliki cookies mogą być instalowane przez Administratora i jego partnerów za pośrednictwem Serwisu.
 2. Analityczne pliki cookies umożliwiają pozyskanie informacji takich jak liczba wizyt i źródeł ruchu w Serwisie. Są one stosowane w celu ustalenia, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak Użytkownicy poruszają się po stronie poprzez prowadzenie statystyk dotyczących ruchu w Serwisie. Przetwarzanie danych odbywa się w celu poprawy wydajności Serwisu. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia Twojej tożsamości. Funkcjonalne pliki cookies mogą być instalowane przez Administratora i jego partnerów za pośrednictwem Serwisu.
 3. Przetwarzanie danych osobowych w związku z wykorzystaniem funkcjonalnych i analitycznych plików cookies jest uzależnione od uzyskania zgody Użytkownika na wykorzystanie (osobno) funkcjonalnych i analitycznych plików cookies za pośrednictwem platformy zarządzania zgodą cookies. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana za pośrednictwem tej platformy.

Wydajnościowe pliki cookies

 1. Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia Użytkownikowi. Funkcjonalne pliki cookies mogą być instalowane przez Administratora i jego partnerów za pośrednictwem Serwisu.
 2. Przetwarzanie danych osobowych w związku z wykorzystaniem wydajnościowych plików cookies jest możliwe po uzyskaniu zgody Użytkownika za pośrednictwem platformy zarządzania zgodą. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana za pośrednictwem tej platformy.

Reklamowe pliki cookies

 1. Reklamowe pliki cookies pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań Użytkowników w ramach Serwisu oraz poza Serwisem. Na podstawie informacji z tych plików cookies i aktywności Użytkownika w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań Użytkownika. Reklamowe pliki cookies mogą być instalowane przez Administratora i jego partnerów za pośrednictwem naszej strony internetowej.
 2. Przetwarzanie Danych osobowych w związku z wykorzystaniem reklamowych plików cookies jest możliwe po uzyskaniu zgody Użytkownika za pośrednictwem platformy zarządzania zgodą. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana za pośrednictwem tej platformy.

Więcej informacji o tym czym są pliki cookies można znaleźć pod następującymi linkami:

 • Język polski: http://wszystkoociasteczkach.pl/,
 • Język angielski: https://www.aboutcookies.org/.