Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ASTEK Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, oddaje w Twoje ręce zbiór niezbędnych informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o związanych z tym przysługujących Ci prawach.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych przez ASTEK Polska, a także o przysługujących Ci uprawnieniach, skontaktuj się z nami tj. z ASTEK Polska, ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, bądź z naszym inspektorem ochrony danych osobowych Tomaszem Nowakowskim pod adresem e-mail: tnowakowski@astek.pl.

Administratorem Twoich danych osobowych jest ASTEK Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mokotowskiej 1, 00-640 Warszawa.

W zakresie rekrutacji zbieramy i przetwarzamy informacje na Twój temat uzyskiwane od Ciebie podczas:

  • wypełniania formularzy lub ankiet;
  • rozmów telefonicznych;
  • korespondencji e-mail;
  • wysyłki przez Ciebie do nas dokumentów, w tym CV;
  • spotkań.

Aby umożliwić Ci znalezienie wymarzonej pracy zbieramy informacje dotyczące Twojego imienia, nazwiska, kwalifikacji, wykształcenia, doświadczenia zawodowego, preferencji, oczekiwań i zainteresowań, a także dane kontaktowe.

W zakresie obsługi zgłoszenia zawartego w formularzu kontaktowym przetwarzamy dane zawarte w tym formularzu.

W zakresie rekrutacji będziemy przetwarzać Twoje dane:

a. na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celach związanych z realizacją procesu rekrutacji i poszukiwaniem przez Ciebie zatrudnienia w przyszłych procesach rekrutacji (o ile wyraziłeś na to zgodę), w tym w szczególności w celu:

  • stworzenia Twojego profilu zawodowego w naszej bazie kandydatów;
  • kontaktu z Tobą drogą e-mailową oraz telefoniczną;
  • rozpoznania Twoich potrzeb, oczekiwań i kwalifikacji;
  • informowania Cię o aktualnych ofertach zatrudnienia;
  • testów kompetencyjnych;

b. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), np. podczas tworzenia zestawień, analiz, statystyk, raportów oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa.

W zakresie obsługi zgłoszenia zawartego w formularzu kontaktowym będziemy przetwarzać Twoje dane:

a. na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu obsługi zgłoszenia zawartego w formularzu kontaktowym;

b. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), np. podczas tworzenia zestawień, analiz, statystyk, raportów oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa

Twoje dane, w zakresie w jakim będzie to niezbędne, możemy udostępniać:

a. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. sądom, organom ochrony prawnej, organom administracji, organom nadzoru);

b. podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane (np. dostawcom usług związanych z prowadzeniem procesów rekrutacji, podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, agencjom badawczym, itp.);

c. naszym Partnerom, tj. podmiotom z którymi współpracujemy i na rzecz których realizujemy projekty;

d. podmiotom z Grupy ASTEK, tj. spółkom powiązanym kapitałowo z ASTEK International SASU z siedzibą w Boulogne-Billancourt we Francji.

W każdym wypadku udostępnienia Twoich danych będziemy dbać o to, aby przekazywane było jedynie minimum informacji niezbędnych do realizacji celu przetwarzania danych.

Twoje dane w zakresie realizacji procesów rekrutacyjnych mogą być przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W przypadku, gdyby Twoje dane miały być przekazywane poza terytorium EOG zapewnimy, aby współpraca z takimi podmiotami odbywała się w oparciu o odpowiednią podstawę prawną i aby zapewniały one odpowiednie standardy ochrony.

Twoje dane osobowe przechowywać będziemy przez okres niezbędny do realizacji celów, do których dane osobowe zostały zebrane lub w których są przetwarzane; w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującym wymogiem prawnym lub w zakresie, w jakim jest to wskazane w świetle obowiązujących przepisów o archiwizacji.

W zakresie rekrutacji będziemy przechowywać Twoje dane przez okres 3 miesięcy czasu zakończenia danego procesu rekrutacyjnego, a po tym czasie, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach realizacji przyszłych procesów rekrutacji, do czasu cofnięcia tej zgody.

W zakresie obsługi zapytania zawartego w formularzu kontaktowym będziemy przechowywać Twoje dane przez okres do czasu zakończenia procesu obsługi zapytania zawartego w formularzu kontaktowym, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym dla realizacji przez ASTEK Polska uzasadnionego interesu administratora.

Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo do:

a. dostępu do treści Twoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b. żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku, gdy: (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; (ii) wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania danych; (iii) cofnęłaś/cofnąłeś zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; (iv) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy: (i) kwestionujesz prawidłowość danych osobowych; (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwisz się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia; (iii) nie będziemy potrzebować już Twoich danych do swoich celów, będziesz Potrzebować ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń; (iv) wniosłaś/wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu;

e. przenoszenia Twoich danych osobowych w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z Tobą lub na podstawie Twojej zgody; (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, gdy: (i) zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją oraz; (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do realizacji prawnie uzasadnionych celów administratora.

g. cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie, w jakim udzieliłaś/udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dodatkowo masz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie przez nas danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”.

Zebrane od Ciebie dane wykorzystamy do stworzenia Twojego profilu zawodowego, zawierającego informację co do Twoich kwalifikacji, umiejętności, wykształcenia, doświadczenia zainteresowań i preferencji. Na tej podstawie będziemy wybierać i przedstawiać Ci najbardziej dopasowane oferty.

Podanie Twoich danych jest całkowicie dobrowolne. Niepodanie przez Ciebie danych będzie jednak skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w aktualnie procesie rekrutacji oraz przyszłych procesach aplikacji. Niepodanie danych spowoduje także brak możliwości obsłużenia zgłoszenia zawartego w formularzu kontaktowym.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych możesz kontaktować się z nami korespondencyjnie na adres ASTEK Polska sp. z o.o., ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa. Celem zwiększenia bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych powołaliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz kontaktować się pod adresem e-mail: tnowakowski@astek.pl.