Budowanie Kultury Agile: Od Zamiaru do Realizacji.

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, Agile stało się kluczowym słowem. Ale co to tak naprawdę oznacza? I jak możemy wprowadzić kulturę Agile w naszej organizacji? Ten artykuł ma na celu odpowiedzieć na te pytania i pomóc Ci przejść przez proces budowania kultury Agile krok po kroku.

Krok 1: Zrozumienie Agile

Pierwszym krokiem transformacji w kierunku Agile jest zrozumienie, co to w ogóle jest Agile i jakie są jego korzyści.

Agile to nie zestaw narzędzi czy technik, ale przede wszystkim kultura pracy i sposób myślenia. To podejście do zarządzania projektami, które kładzie nacisk na elastyczność, współpracę i ciągłe dostarczanie wartości. Promuje  współpracę i komunikację w zespole, adaptacyjność, szybkie reagowanie na zmiany i ciągłe doskonalenie.

Agile bazuje na zaufaniu i współpracy między członkami zespołu oraz między zespołami a interesariuszami. W negatywnej lub toksycznej kulturze, gdzie panuje nieufność, rywalizacja i brak otwartej komunikacji, trudno jest budować zdrowe relacje, w których panuje szacunek i otwartość.  Ważne jest więc, aby stworzyć tętniącą życiem, pozytywną atmosferę w organizacji, co pozwoli zapewnić sukces transformacji.

Opiera się na 12 zasadach i 4 wartościach zawartych w Manifeście Agile i to one właśnie  powinny być kompasem dla każdej decyzji i działania w procesie zmiany.

Jeśli organizacja nie zrozumie i nie przyjmie wartości Agile, transformacja może nie przynieść oczekiwanych rezultatów. Powierzchowne wdrożenie Agile nie zapewni  rzeczywistych zmian w sposobie pracy i nie poprawi wydajności ani satysfakcji pracowników,  a może  doprowadzić do chaosu organizacyjnego.

Krok 2: Przygotowanie do Transformacji Agile

Ocena Gotowości Organizacji

Przed rozpoczęciem wdrażania Agile, należy właściwie przygotować organizację na przyjęcie  nowej kultury, rozpoczynając od oceny gotowości organizacji.

Ocena pozwala zidentyfikować obecne praktyki, procesy i kulturę organizacyjną. Ten etap pomaga w określeniu, od czego należy zacząć i jakie obszary wymagają największych zmian. Rzetelnie przeprowadzona ocena pomaga zidentyfikować potencjalne bariery, zaplanować realistyczne działania, zarządzać ryzykiem, optymalnie wykorzystać zasoby oraz zwiększyć zaangażowanie i wsparcie pracowników.

Wczesna identyfikacja potencjalnych barier, takich jak opór przed zmianą, brak zasobów, czy niewłaściwe narzędzia pomaga uniknąć nierealistycznych oczekiwań i terminów w realizacji procesu transformacji, które mogą prowadzić do frustracji i poczucia porażki, gdy te nie zostaną spełnione.

Bez oceny gotowości organizacja może również nie efektywnie alokować zasoby, inwestując w obszary, które nie przyniosą oczekiwanych korzyści lub pomijając te, które wymagają najwięcej uwagi.

Dokonując oceny organizacji warto postawić sobie kilka pytań, które pomogą nakierować nas na właściwe działania do podjęcia.

Poniżej kilka przykładowych pytań:

 • Jaka jest obecna kultura organizacyjna i jakie są dominujące wartości w firmie?
  Celem tego pytania jest zrozumienie, czy obecna kultura organizacyjna sprzyja wartościom Agile, takim jak zaufanie, współpraca, elastyczność i otwartość na zmiany.
 • Czy pracownicy czują się bezpiecznie dzieląc się swoimi pomysłami i obawami?
  Jakie są typowe reakcje na zmiany w organizacji?
 • Czy pracownicy mieli wcześniej styczność z metodykami Agile?
  Jakie są ich doświadczenia i jakie obawy mogą mieć związane z transformacją?
 • Jakie problemy lub ograniczenia występują w bieżących procesach?
 • Jakie są obecne procesy i struktury?
 • Jakie są oczekiwania i cele organizacji związane z wdrożeniem Agile? Zrozumienie, jakie są główne motywy wdrożenia Agile. Jakie konkretne problemy organizacja chce rozwiązać dzięki Agile? Czy postawione cele są realistyczne i mierzalne?
 • Czy kierownictwo organizacji jest zaangażowane i wspiera transformację Agile?

Tak postawione pytania pomagają uzyskać kompleksowy obraz gotowości organizacji do transformacji Agile, identyfikując zarówno mocne strony, jak i potencjalne bariery

Edukacja i Szkolenia

Chcą zapewnić sukces transformacji powinniśmy zadbać o to,  aby wszyscy pracownicy rozumieli, czym jest Agile i jakie korzyści może przynieść zarówno im jak i całej organizacji.  Warto w tym celu zorganizować warsztaty i szkolenia, aby zaznajomić zespół z podstawami Agile i jego praktykami jak np.  Scrum, Kanban, czy Lean  oraz zainwestować w certyfikowane kursy dla liderów i zespołów, by zapewnić im solidne fundamenty.

Krok 3: Wdrażanie Agile w Organizacji

Utworzenie Zespołów Agile

Jak już wspomniałam wcześniej Agile pozwala  na szybkie i skuteczne dostarczanie wartościowych produktów lub usług, poprzez elastyczne podejście do zarządzania projektem i zespołem. W praktyce przejawia się to w odpowiednim zorganizowaniu pracy. Najlepiej do tego sprawdzają się  małe, interdyscyplinarne zespoły, które będą pracować w iteracjach (sprintach). Każdy zespół powinien składać się z członków o różnych umiejętnościach, co pozwoli na samodzielne realizowanie zadań.

Zaczynając od małych projektów lub zespołów,  można szybko zobaczyć efekty pracy, a iteracyjne podejście i szybkie cykle feedbacku  pozwolą nam na adaptację na bieżąco procesu transformacji zwłaszcza przy skalowaniu jej na pozostałe części organizacji.  Agile bowiem to ciągłe doskonalenie. Stąd istotnym jest, aby regularnie przeglądać i dostosowywać procesy, w celu upewnienia się, że są jak najbardziej efektywne.

Implementacja Narzędzi i Metod

Praca w cyklach iteracyjnych wymaga odpowiednich narzędzi, które wspierają transparentność, współpracę i ciągłe dostarczanie. Niedostosowane narzędzia mogą utrudniać wdrożenie Agile. Aby temu zapobiec należy na wstępie przeprowadzić ocenę narzędzi używanych w organizacji i określić, które z nich mogą wspierać pracę w Agile.

W kolejnym kroku należy dobrać takie, które są dostosowane do metodyk Agile, jak np. Jira, Trello, Azure DevOps czy Confluence.  Ważne przy tym, aby wybierać narzędzia, które są elastyczne i mogą być dostosowane do specyficznych potrzeb zespołów.

Poza wyborem narzędzi należy także zdecydować  jaka będzie odpowiednia metoda pracy jak np.  Scrum, czy  Kanban biorąc pod uwagę kilka  czynników, w tym: typ projektu, wielkość zespołu, sposób pracy zespołu.

Wdrażanie dobrych praktyk, takich jak codzienne standupy, retrospektywy czy planowanie iteracji pomagają zespołowi utrzymać skupienie na celach, zachować rytm pracy i na bieżąco rozwiązywać problemy.

Krok 4: Przełamywanie Barier w Tradycyjnych Strukturach

Opór Przed Zmianami

Jednym z głównych wyzwań podczas budowania kultury Agile jest przełamanie tradycyjnych struktur i hierarchii. Opór przed zmianą jest naturalną reakcją ludzi, którzy są przyzwyczajeni do starych metod pracy i mogą niechętnie podchodzić do nowych procesów i praktyk. Aby przezwyciężyć ten opór, warto  zaangażować liderów, którzy będą promować korzyści Agile i wspierać zespoły w trudnych momentach. Niezaangażowany zarząd może utrudnić wdrożenie Agile, natomiast brak wsparcia lub nawet blokowanie pomysłów ze strony średniego szczebla managerskiego może spowolnić proces samej transformacji.

Istotnym elementem procesu jest również skupienie się na edukacji i podnoszeniu świadomości pracowników, pokazując korzyści, jakie niesie ze sobą kultura Agile. Pomocnym jest także zaangażowanie pracowników  w proces decyzyjny, aby poczuli się częścią zmiany.

Przy wprowadzaniu znaczących zmian jaką jest transformacja warto zaczynać od małych kroków zamiast wprowadzać wszystkie zmiany naraz. Pokazanie zespołom, jak Agile może poprawić ich codzienną pracę poprzez konkretne przykłady i szybkie sukcesy zmniejsza opór  tworząc tym samym  przestrzeń na wprowadzenie nowej kultury pracy.

Często Agile jest mylnie postrzegane jako brak procesów i struktury. Niektórzy uważają nawet, że Agile to chaos. W rzeczywistości, Agile ma jasno określone zasady i praktyki, które mają na celu usprawnienie pracy zespołów. Rozwiązaniem na błędne wyobrażenie może być edukacja, że Agile to elastyczność i adaptacyjność.

Przełamanie oporu wobec zmiany wymaga czasu, cierpliwości i zaangażowania ze strony wszystkich uczestników, ale jest to inwestycja, która procentuje zwiększoną produktywnością i lepszą jakością pracy.

Przełamywanie silosów

Agile promuje współpracę ponad granicami działów, a silosy organizacyjne to struktury, w których poszczególne działy lub zespoły działają w izolacji od siebie. Każdy zespół koncentruje się na swoich własnych celach, zadaniach i procesach. To często prowadzi do utrudnień w przepływie informacji, duplikacji działań,  braku wspólnych celów oraz opóźnień, gdyż  każdy zespół pracuje w swoim własnym tempie.

Aby  przełamać silosy organizacyjne, kluczowe jest promowanie otwartej komunikacji i współpracy między funkcyjnej. Można to osiągnąć poprzez wprowadzenie regularnych spotkań międzydziałowych, wspólne projekty, a także systemy motywacyjne, które nagradzają dzielenie się wiedzą i współpracę. Ważne jest również, aby liderzy dawali przykład i wspierali kulturę otwartości i zaufania.

W przełamaniu silosów organizacyjnych warto zainwestować czas i uwagę na:

 • promowanie kultury współpracy poprzez szkolenia i warsztaty
 • tworzenie cross-funkcjonalnych zespołów
 • usprawnienie komunikacji poprzez organizowanie regularnych spotkań
 • transparentność
 • budowanie zaufania poprzez promowanie kultury regularnego feedbacku
 • zachęcanie zespoły do autonomii, dając im odpowiedzialność za podejmowanie decyzji i realizację zadań.

Pamiętaj! Przełamanie silosów organizacyjnych to proces, który wymaga zaangażowania na wszystkich poziomach organizacji.

Krok 5:  Mierzenie Postępów

Mierzenie postępów w transformacji Agile pozwala ocenić skuteczność wdrażanych zmian oraz identyfikować obszary wymagające dalszej poprawy. Odpowiednie narzędzia i metryki, mają na celu  monitorowanie postępów w sposób regularny i dokładny.

Mierzenie może odbywać się poprzez wykorzystanie wskaźników KPI, takich jak:

 • prędkość zespołu
 • wykres spalania sprintu
 • kumulacyjny diagram przepływu,
 • metryki procesowe jak np. Cycle Time (Czas Cyklu), Lead Time (Czas Realizacji)
 • satysfakcja Klienta

Inną metodą jest stosowanie OKR (Objectives and Key Results), do definiowania celów i mierzalnych kluczowych wyników na wszystkich poziomach organizacji.

 Wartymi uwagi metrykami są także: 

 • Lean Change Management –  podejście umożliwiające iteracyjne wprowadzanie zmian i mierzenie ich wpływu na organizację
 • m\Metryki kulturowe i organizacyjne – mierzące zaangażowanie pracowników
 • Wskaźnik adopcji praktyk Agile

Regularne monitorowanie metryk i analiza wyników pozwala na szybką identyfikację problemów i wprowadzanie niezbędnych usprawnień. Dzięki temu organizacja może skutecznie wdrażać Agile i czerpać pełne korzyści z tej transformacji.

Korzyści z Wdrożenia Kultury Agile

Kultura Agile niesie ze sobą wiele korzyści dla organizacji. Umożliwia szybkie reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe i potrzeby klientów, gdzie zespoły mogą dostosowywać swoje działania w krótkich cyklach, co zwiększa konkurencyjność firmy. Regularne spotkania i otwarta komunikacja w zespołach Agile prowadzą do lepszej współpracy, co zwiększa zaangażowanie pracowników, poprawia jakość pracy oraz przyspiesza procesy decyzyjne. I w końcu ciągła współpraca z klientem i regularne dostarczanie wartościowych produktów zwiększają zadowolenie klientów i budują lojalność wobec firmy.

Korzyści z wdrożenia kultury Agile w tradycyjnych firmach wymagających procesu waterfall

Tradycyjne firmy, które z racji na specyfikę swojej pracy wymagają bardziej strukturalnego podejścia, takiego jak proces Waterfall, mogą również czerpać korzyści z wdrożenia elementów kultury Agile. Chociaż Agile i Waterfall to różne podejścia do zarządzania projektami, ich kombinacja może przynieść znaczące usprawnienia w efektywności, jakości i adaptacyjności firmy. Aby skutecznie zintegrować Agile z procesem Waterfall, można zastosować podejście hybrydowe, które łączy najlepsze praktyki obu metodologii.

Nawet w środowiskach, gdzie struktura Waterfall jest dominująca, wprowadzenie Agile’a na poziomie zespołów lub wybranych etapów projektu może zwiększyć elastyczność organizacji. Zespoły mogą szybko reagować na zmiany rynkowe lub wymagania klientów bez konieczności przeprojektowywania całego planu. Dzięki regularnym spotkaniom i retrospektywom, zespoły Agile mogą wcześniej identyfikować i rozwiązywać problemy, zanim staną się one poważnymi przeszkodami. Niewątpliwą korzyścią takich praktyk jest redukcja ryzyka projektowego i minimalizacja opóźnień dzięki wczesnej detekcji problemów i szybkiemu reagowaniu na nie.

Agile promuje otwartą i częstą komunikację w zespołach oraz między zespołami a interesariuszami. Nawet w strukturze Waterfall, regularne spotkania i aktualizacje statusu mogą poprawić przepływ informacji. Dzięki zwiększonej transparentności procesów, następuje lepsze zrozumienie stanu projektu przez wszystkich zaangażowanych.

Regularne testowanie i iteracyjne podejście Agile mogą być wprowadzone na wybranych etapach procesu Waterfall, aby poprawić jakość dostarczanych produktów.  Dzięki wczesnemu wykrywaniu i naprawie błędów, uzyskujemy finalnie lepszą jakość produktu i  zmniejszamy ryzyko defektów w końcowej fazie projektu.

I w końcu Agile sprzyja innowacyjności dzięki częstym iteracjom i regularnym sesjom feedbacku, które zachęcają do eksperymentowania i testowania nowych pomysłów.

Podsumowanie

Budowanie kultury Agile w organizacji to proces wymagający zaangażowania, otwartości na zmiany i ciągłego doskonalenia. Przełamywanie barier w tradycyjnych strukturach może być wyzwaniem, ale korzyści płynące z Agile są tego warte. Dzięki Agile organizacje mogą stać się bardziej elastyczne, efektywne i lepiej przygotowane na przyszłe wyzwania.

Pamiętaj, że Agile to nie tylko narzędzia i techniki, ale przede wszystkim kultura i sposób myślenia. Wdrażanie Agile w organizacji to proces, który wymaga zaangażowania, cierpliwości i przemyślanej strategii.

Autor

Zdjęcie autora

Anna Jarowska – Scrum Master/Agile Coach

Doświadczony Scrum Master, Agile Coach , certyfikowany trener i coach ICF. Od lat wspiera budowę silnych zespołów w oparciu o wartości oraz wzajemną, otwartą współpracę. Zakochana w agile’u i scrumie. Od 10 lat pracuje z zespołami zwinnymi pomagając im usprawniać swoje procesy i dostarczać produkty w pełni odpowiadające oczekiwaniom użytkowników.

Skontaktuj się z nami

Masz dodatkowe pytania? Chcesz otrzymać ofertę?
Zachęcamy do kontaktu!

img

  Informacja na temat przetwarzania danych osobowych.