REGULAMIN KONKURSU „PODRÓŻ DOOKOŁA ŚWIATA ASTEK23”

 

§ 1.
Definicje

Poniższym terminom w Regulaminie, nadaje się następujące znaczenie:

a) Regulamin – niniejszy Regulamin konkursu pod nazwą „PODRÓŻ DOOKOŁA ŚWIATA ASTEK23”, określany także jako „Challenge”, organizowany przez Organizatora;
b) Organizator – ASTEK Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-640), przy ulicy Mokotowskiej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000271963, NIP: 521-342-02-14, REGON: 140795979, o kapitale zakładowym wynoszącym 50.000,00 zł, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych;
c) Konkurs – Konkurs pod nazwą „PODRÓŻ DOOKOŁA ŚWIATA ASTEK23”, prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych Regulaminem;
d) Uczestnik – pracownik lub współpracownik Organizatora, niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia bądź współpracy, przypisany w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Organizatora do Działu Sales, Działu Resource Management, Działu Talent Acquisition, który rozpoczął wykonywanie pracy lub świadczenia usług najpóźniej 31 maja 2023 r. Do grona Uczestników nie są zaliczani pracownicy i współpracownicy ww. Działów, zajmujący stanowiska Department Director oraz przedstawiciele przypisani do komórki „Recruitment Academy”.

§ 2.
Ogólne zasady Konkursu

1. Uczestnicy wraz z rozpoczęciem Konkursu zostają podzieleni na zespoły, których nazwy odpowiadają poszczególnym narodowościom, wskazanym przez Organizatora.
2. O podziale i przypisaniu Uczestników do poszczególnych zespołów decyduje we własnej gestii Organizator. W przypadku zmian w strukturze organizacyjnej (nowe zatrudnienia, odejścia) Organizator może zdecydować o przesunięciach między zespołami, lub o dodaniu, lub zmniejszeniu liczby Uczestników w danym zespole.
3. W ramach Konkursu Uczestnicy przystępują do:
a) 6 wyzwań tygodniowych, trwających od wtorku do poniedziałku (zakończenie każdorazowo o godzinie 19:00 w poniedziałek), obejmujących:
• Europa – 1 tydzień
• Azja – 2 tydzień
• Australia – 3 tydzień
• Ameryka Południowa – 4 tydzień
• Ameryka Północna – 5 tydzień
• Afryka – 6 tydzień

Mających charakter zarówno indywidualny, jak i zespołowy;
b) 2 wyzwań długoterminowych trwających 6 tygodni każde, obejmujących:
• Wyzwanie „AUTOSTOP” mające charakter indywidualny;
• Wyzwanie „WESOŁY AUTOKAR” mające charakter zespołowy;
4. W ramach każdego z wyzwań Organizator przyznaje Uczestnikom punkty wyrażane w kilometrach (np. 10 / 50 / 100 / inna liczba kilometrów), wedle wartości nadanej przez Organizatora, za realizację poszczególnych zadań.
5. Odpowiednia suma, lub średnia punktów (kilometrów) decyduje o uzyskanym wyniku i przyznanych nagrodach, wedle reguł wyrażonych w dalszych postanowieniach Regulaminu.

§ 3.
Realizacja zadań i sposób ustalania wyników Konkursu

1. Wynik indywidualny Uczestnika w Konkursie, dla każdego z wyzwań tygodniowych, określany jest jako suma zdobytych punktów (kilometrów) przez Uczestnika w przeciągu trwania danego wyzwania tygodniowego z tytułu zadań wyznaczonych do realizacji tylko w danym wyzwaniu tygodniowym (nie uwzględnia się punktów / kilometrów z tytułu realizacji zadań wyznaczonych do realizacji w ramach wyzwań długoterminowych). Osobne rankingi prowadzone są dla Uczestników będących przedstawicielami Działów Sales i Resource Management oraz osobny dla Działu Talent Acquisition.
2. Wynik indywidualny Uczestnika w Konkursie, dla wyzwania długoterminowego „AUTOSTOP”, określany jest jako suma zdobytych punktów (kilometrów) przez Uczestnika w przeciągu 6 tygodni trwania wyzwań tygodniowych zarówno z tytułu realizacji zadań wyznaczonych do realizacji w ramach wyzwań tygodniowych, jak i z tytułu realizacji zadań wyznaczonych do realizacji w ramach wyzwań długoterminowych . Osobne rankingi prowadzone są dla Uczestników będących przedstawicielami Działów Sales i Resource Management oraz osobny dla Działu Talent Acquisition.
3. Wynik zespołowy dla każdego z wyzwań tygodniowych określany jest jako średnia zespołu, która obliczana jest w oparciu o sumę wyników indywidualnych Uczestników wchodzących w skład danego zespołu z poszczególnego tygodnia Konkursu (suma sum indywidualnych, która to suma indywidualna obliczana jest dla każdego Uczestnika z danego zespołu wedle ust. 1 powyżej), z pominięciem – nie uwzględnia się, najniższych wyników jednego Uczestnika będącego przedstawicielem Działu Sales i Działu Resource Management oraz jednego Uczestnika będącego przedstawicielem Działu Talent Acquisition, jak też z pominięciem wyników Uczestników, którzy zakończyli pracę lub współpracę przed końcem danego wyzwania tygodniowego, dzieloną kolejno przez liczbę Uczestników w danym zespole, wedle liczby Uczestników świadczących usługi lub pracę, ustalanego w poniedziałek na koniec dnia. Celem uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że do ustalenia liczby stanowiącej dzielnik, nie wlicza się Uczestników, którzy mieli najniższe wyniki zgodnie ze zdaniem powyżej, jak też Uczestników, którzy w trakcie trwania wyzwania tygodniowego zakończyli świadczenie usług lub pracy na rzecz Organizatora.
4. Wynik zespołowy dla wyzwania długoterminowego „WESOŁY AUTOBUS”, określany jest jako średnia zespołu, która obliczana jest w oparciu o sumę wyników Uczestników wchodzących w skład danego zespołu z 6-ciu tygodni trwania wyzwań tygodniowych (suma sum indywidualnych, która to suma indywidualna obliczana jest dla każdego Uczestnika z danego zespołu wedle ust. 2 powyżej), z pominięciem – nie uwzględnia się, najniższych wyników jednego Uczestnika będącego przedstawicielem Działu Sales i Działu Resource Management oraz jednego Uczestnika będącego przedstawicielem Działu Talent Acquisition, jak też z pominięciem wyników Uczestników, którzy zakończyli pracę lub współpracę przed końcem 6 – tego wyzwania tygodniowego, dzieloną kolejno przez liczbę Uczestników w danym zespole, wedle liczby Uczestników świadczących usługi lub pracę, ustalanego w poniedziałek na koniec dnia, w 6 – tym ostatnim wyzwaniu tygodniowym. Celem uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że do ustalenia liczby stanowiącej dzielnik, nie wlicza się Uczestników, którzy mieli najniższe wyniki zgodnie ze zdaniem powyżej, jak też Uczestników, którzy w trakcie trwania wyzwania długoterminowego zakończyli świadczenie usług lub pracy na rzecz Organizatora.
5. Rodzaj, zakres oraz liczba punktów (kilometrów) przyznawanych za realizację poszczególnych zadań będzie przekazywana Uczestnikom przez Organizatora wybranym przez Organizatora kanałem komunikacji – strona internetowa, lub aplikacja lub wiadomość e-mail. Informacje dotyczące zadań (Opis jakie aktywności / działania należy podjąć, aby zdobyć punkty – kilometry i na jakich zasadach szczegółowo) dla poszczególnych wyzwań tygodniowych, będą przekazywane przez Organizatora Uczestnikom w każdy wtorek rozpoczynający dane wyzwanie tygodniowe, zaś dla wyzwań długoterminowych wraz z ich rozpoczęciem. Przekazywane na bieżąco przez Organizatora opisy zadań do realizacji wraz z punktacją, będą każdorazowo stanowiły załącznik do Regulaminu. Założeniem Konkursu jest zdobycie przez Uczestników lub zespół jak największej sumy lub średniej punktów (kilometrów) wedle poszczególnych postanowień Regulaminu.
6. Warunkiem, aby wykonanie poszczególnego zadania, za które w danym wyzwaniu tygodniowym lub długoterminowym przyznawane są punkty (kilometry) było brane przez Organizatora pod uwagę, jest wprowadzenie przez Uczestnika podjętego działania do wewnętrznego systemu CRM udostępnianego przez Organizatora – Boond Manager, nie później niż do godziny 19:00 w poniedziałek, który to poniedziałek kończy dany tydzień (wt. – pn.), obejmujący poszczególne wyzwanie tygodniowe i w którym to tygodniu (wt. – pn.) wprowadzane działanie faktycznie miało miejsce. Wszelkie spóźnione zamieszczenia danych w systemie CRM Organizatora – Boond Manager, będą pomijane prze Organizatora dla celów ustalenia wyników i przyznania nagród.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności, prawdziwości oraz terminowości (czasu wprowadzenia) danych zamieszczonych przez Uczestników w ramach systemu CRM Organizatora – Boond Manager.
8. W przypadku ujawnienia przez Organizatora rozbieżności co do poprawności, prawdziwości lub terminowości (czasu wprowadzenia) danych zamieszczonych przez Uczestnika w ramach systemu CRM Organizatora – Boond Manager, Organizator zastrzega sobie w szczególności prawo do:
– nie przyznania punktów (kilometrów) za dane działanie;
– anulowania już naliczonych punktów (kilometrów) za dane działanie;
– dyskwalifikacji danego Uczestnika z Konkursu;
– dokonania zmian w wynikach Konkursu, także ze skutkiem wstecz;
– cofnięcia decyzji o przyznaniu nagrody lub nagród;
Rozbieżności mogą być zgłaszane Organizatorowi także przez samych Uczestników w ramach reklamacji, przy czym zastrzega się, że Organizator nie jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi i rozpoznania reklamacji, jeżeli od chwili zamieszczenia danego wpisu w systemie CRM Organizatora – Boond Manager, objętego reklamacją, do czasu zgłoszenia reklamacji minęło więcej niż 3 dni. Uczestnik może zgłosić reklamacje tylko i wyłącznie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: challengeastek@astek.pl z dopiskiem w tytule „Reklamacja”. Reklamacje zgłaszane w inny sposób nie będę rozpatrywane.
9. Każdorazowo, o tym, czy dane zdarzenie spełnia kryteria przyznania punktów (kilometrów), rozstrzyga Organizator.
10. Wyniki z wyzwań tygodniowych będą opublikowane przez Organizatora nie wcześniej niż w każdy wtorek przypadający po zakończeniu każdego wyzwania tygodniowego.
11. Wyniki z wyzwań długoterminowych będę opublikowane po zakończeniu wszystkich wyzwań tygodniowych, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia ostatniego wyzwania tygodniowego.
12. W przypadku uzyskania przez dwóch lub większą liczbą Uczestników takiego samego wyniku, decyduje kolejność, który z Uczestników, osiągnął dany wynik jako pierwszy w oparciu o czas wprowadzenia danego działania w ramach systemu CRM Organizatora – Boond Manager.
13. Publikacja wyników będzie odbywać się za pośrednictwem dedykowanej aplikacji lub strony internetowej lub mailingu, podanej / przesłanych Uczestnikom przez Organizatora.
14. Wszelkie pytania dotyczące zadań, za które Uczestnicy mogą uzyskać punkty (kilometry), jak również w zakresie naliczania punktów (kilometrów), Uczestnicy mogą kierować na adres e-mail: challengeastek@astek.pl.
15. Wszelkie rozstrzygnięcia, spory, wątpliwości w zakresie przyznania i naliczenia punktów (kilometrów), wyłonienia zwycięzców, przyznania nagród, będę rozstrzygane przez Organizatora za pośrednictwem Dyrektora Zarządzającego, który posiada w tym zakresie głos decydujący.

§ 4.
Nagrody

Nagrody przyznawane w ramach wyzwań długoterminowych:

  1. Uczestnicy wchodzący w skład zespołu, który to zespół uzyska najwyższy wynik – najwyższą średnią, obliczany wedle § 3 ust. 4 Regulaminu, otrzymają nagrodę w postaci zaproszenia na kolację dla zespołu oraz bony pieniężne dla każdego Uczestnika w zespole (za wyjątkiem Uczestnika, który nie zdobył jakichkolwiek punktów / kilometrów) o wartości 2000 zł – nagroda rzeczowa. Nagroda nie jest należna i przyznawana Uczestnikowi zespołu, który zakończy świadczenie pracy lub usług przed końcem wyzwania długoterminowego, jak też Uczestnikowi, który nie zdobył żadnych (punktów / kilometrów);
  2. Jeden Uczestnik z najwyższym wynikiem – najwyższa suma, obliczanym wedle 3 ust. 2, będący przedstawicielem Działu Sales albo Resource Management oraz jeden Uczestnik z najwyższym wynikiem – najwyższa suma, obliczanym wedle  § 3 ust. 2, będący przedstawicielem Działu Talent Acquisition (1 miejsce) otrzymają po wycieczce z os. towarzyszącą o wartości maksymalnej 25.000 zł (bilet+hotel) – nagroda rzeczowa;
  3. Jeden Uczestnik z drugim w kolejności najwyższym wynikiem – najwyższa suma, obliczanym wedle 3 ust. 2, będący przedstawicielem Działu Sales albo Resource Management oraz jeden Uczestnik z drugim w kolejności najwyższym wynikiem – najwyższa suma, obliczanym wedle  § 3 ust. 2, będący przedstawicielem Działu Talent Acquisition (2 miejsce) otrzymają po wycieczce – weekend w europejskim mieście z os. towarzyszącą o wartości maksymalnej 6.000 zł (bilet+hotel) – nagroda rzeczowa;
  4. Jeden Uczestnik z trzecim w kolejności najwyższym wynikiem – najwyższa suma, obliczanym wedle 3 ust. 2, będący przedstawicielem Działu Sales albo Resource Management oraz jeden Uczestnik z trzecim w kolejności najwyższym wynikiem – najwyższa suma, obliczanym wedle  § 3 ust. 2, będący przedstawicielem Działu Talent Acquisition (3 miejsce) otrzymają po wycieczce – weekend w europejskim mieście z os. towarzyszącą o wartości maksymalnej 4.000 zł (bilet+hotel) – nagroda rzeczowa;
  5. Koszty ww. nagród – wycieczek, bonów, kolacji (ich zakup) jest każdorazowo ponoszony bezpośrednio przez Organizatora. Celem uniknięcia wątpliwości Organizator wskazuje, że nie dokonuje zwrotu, ani refundacji kosztów jakie poniesie Uczestnik we własnym zakresie.

Nagrody przyznawane w ramach wyzwań tygodniowych:

  1. Uczestnicy wchodzący w skład zespołu, który to zespół uzyska najwyższy wynik – najwyższą średnią, obliczany wedle § 3 ust. 3 Regulaminu, otrzymają nagrodę w postaci bonu pieniężnego dla każdego Uczestnika w zespole (za wyjątkiem Uczestnika, który nie zdobył jakichkolwiek punktów / kilometrów) o wartości 200 zł – nagroda rzeczowa. Nagroda nie jest należna i przyznawana Uczestnikowi zespołu, który zakończy świadczenie pracy lub usług przed końcem wyzwania tygodniowego jak też Uczestnikowi, który nie zdobył żadnych punktów (kilometrów);
  2. Jeden Uczestnik z najwyższym wynikiem – najwyższa suma, obliczanym wedle 3 ust. 1, będący przedstawicielem Działu Sales albo Resource Management oraz jeden Uczestnik z najwyższym wynikiem, obliczanym wedle  § 3 ust. 1, będący przedstawicielem Działu Talent Acquisition (1 miejsce) otrzymają po bonie pieniężnym o wartości 500 zł – nagroda rzeczowa;
  3. Jeden Uczestnik z drugim w kolejności najwyższym wynikiem – najwyższa suma, obliczanym wedle 3 ust. 1, będący przedstawicielem Działu Sales albo Resource Management oraz jeden Uczestnik z drugim w kolejności najwyższym wynikiem, obliczanym wedle  § 3 ust. 1, będący przedstawicielem Działu Talent Acquisition (2 miejsce) otrzymają po bonie pieniężnym o wartości 500 zł – nagroda rzeczowa;

Przekazanie nagród:

9. Przekazanie nagród Uczestnikom nastąpi w terminie:
a) dla nagród za wyzwania tygodniowe do 21 dni od dnia zakończenia danego wyzwania tygodniowego;
b) dla nagród za wyzwania długoterminowe do 30 dni od dnia zakończenia danego wyzwania długoterminowego
przy czym nie wcześniej niż po ustaleniu przez Organizatora wyników Konkursu i podjęciu decyzji o przyznaniu poszczególnych nagród wybranym Uczestnikom i z zastrzeżeniem ust. 10 i 11 poniżej.
10. Nagrodzony przez Organizatora Uczestnik, który spełnił kryteria do otrzymania nagrody, może w terminie 7 dni, od otrzymania informacji od Organizatora o przyznaniu nagrody, potwierdzić jej odbiór lub zrezygnować z odbioru nagrody. Brak przekazania jakiejkolwiek informacji poczytuje się za decyzję o rezygnacji z odbioru nagrody. Uczestnik jest zobowiązany przekazać informację w ww. terminie, drogą mailową na adres e-mail: challengeastek@astek.pl. W przypadku braku przekazania informacji lub rezygnacji z odbioru nagrody, nagroda trafi do Uczestnika z następnym w kolejności wynikiem, pod warunkiem, iż kolejny wynik w kolejności nie będzie niższy od pierwotnie spełniającego kryteria do przyznania nagrody, o więcej niż 20%, jak też o ile Uczestnik z kolejnym wynikiem nie przekazał Organizatorowi informacji o odbiorze innej nagrody (za inne zajęte miejsce). W przypadku jeżeli różnica będzie wyższa niż 20%, lub jeżeli Uczestnik z kolejnym wynikiem przekazał już Organizatorowi informację o woli odbioru innej nagrody (za inne zajęte miejsce), taka nagroda przepada i nie będzie przysługiwać oraz nie będzie przyznana innym Uczestnikom.
11. W przypadku istotnej niedyspozycji Uczestnika, uniemożliwiającej komunikację z Organizatorem, potwierdzonej stosownym zaświadczeniem lekarskim, lub w przypadku przebywania na urlopie wypoczynkowym / uzgodnionej przerwie w świadczeniu usług, termin na przekazanie decyzji o odbiorze lub rezygnacji z nagrody przez Uczestnika ulega zawieszeniu do czasu ustania tej przyczyny, przy czym jeżeli niedyspozycja lub przerwa w świadczeniu pracy / usług przekracza 2 miesiące, nagroda przepada, a zawieszenie terminu nie znajduje zastosowania.

§ 5.
Podatek od nagród

1. Jeżeli zwycięzcą Konkursu będzie Uczestnik, będący pracownikiem lub zleceniobiorcą – wartość przyznanej nagrody będzie podlegać opodatkowaniu zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, tj. 10% zryczałtowanym PIT, którego Organizator jest płatnikiem. Wartość wydanej nagrody nie będzie stanowiła przychodu ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT.
2. W przypadku nagrody mającej charakter rzeczowy, pracownik lub zleceniobiorca jest zobowiązany przed otrzymaniem nagrody do wpłaty na rzecz Organizatora kwoty podatku – 10% wartości nagrody. Wpłata podatku w wyznaczonym przez Organizatora terminie stanowi warunek przyznania i odbioru nagrody. Brak wpłaty uprawnia Organizatora do dalszego dysponowania nagrodą analogicznie do § 4 ust. 10, zaś uczestnik traci prawo do nagrody.
3. Jeżeli zwycięzcą Konkursu będzie Uczestnik, będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, współpracującą z Organizatorem na podstawie umowy o świadczenie usług – wartość wydanej nagrody nie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT. Przychód z tytułu nagrody będzie stanowił dla takiego Uczestnika przychód ze źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza”. Nagroda otrzymana w ramach Konkursu będzie podlegała opodatkowaniu według tych samych zasad, co przychód z prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 6.
Czas trwania Konkursu

1. Konkurs w zakresie wyzwań tygodniowych i długoterminowych (okres rywalizacji Uczestników) trwa od 9 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu poprzez wyłonienie zwycięzców nastąpi:
a) Dla wyzwań tygodniowych w terminie 7 dni od dnia zakończenia danego wyzwania tygodniowego;
b) Dla wyzwań długoterminowych w terminie 14 dni od dnia zakończenia ostatniego wyzwania tygodniowego;
z zastrzeżeniem § 4 ust. 9 – 11 Regulaminu, które to znajdują zastosowanie.

§ 7.
Obowiązek informacyjny

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnik może kontaktować się
z Organizatorem pod adresem e-mail: privacy@astek.pl lub korespondencyjnie na adres ASTEK Polska sp. z o.o., ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa. Organizator celem zwiększenia bezpieczeństwa danych powołał inspektora ochrony danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: privacy@astek.pl.
3. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników konkursu w celu:
a) Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
b) Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na organizatorze m.in. dokonanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany do realizacji powyższych celów.
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty działające na zlecenie i w imieniu Organizatora.
6. Dane Uczestnika / – ów nagrodzonych (imię i nazwisko) zostaną podane do publicznej wiadomości.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba, że okaże się to koniecznie (np. na żądanie osoby, której dane dotyczą).
8. Uczestnicy przekazujący dane osobowe mają prawo do: żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
9. Każdy Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§ 8.
Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Konkursu pod adresem: www.astek.pl/Challenge23.
2. Organizator zachowuje prawo do dokonania zmiany terminów Konkursu wskazanych w Regulaminie, w każdym czasie, poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Konkursu lub poprzez stosowną komunikację mailową.
3. W przypadku podania przez Uczestnika nieprawdziwych informacji lub złożenia nieprawdziwych oświadczeń, Organizator pozostaję uprawniony do cofnięcia decyzji o przyznaniu Nagrody.
4. W przypadku kwestii nieuregulowanych lub kwestii spornych prawo decyzji i rozstrzygnięcia ma Organizator, reprezentowany przez Dyrektora Zarządzającego.
5. W przypadku kwestii nieuregulowanych Regulaminem, lub w przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych, Organizator zastrzega sobie prawo do ich rozstrzygnięcia wedle własnego uznania.
6. Konkurs, jak też udział w nim ze strony Uczestników nie stanowi gry losowej w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.