Obowiązek informacyjny – przy aplikowaniu

Obowiązek informacyjny

 1. Administratorem danych osobowych jest ASTEK Polska sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, KRS 0000271963 („Administrator”).
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: privacy@astek.pl lub korespondencyjnie na adres ASTEK Polska sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są:
 4. w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 5. w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji o ile wyraziłeś na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 6. w związku z realizacją projektów realizowanych dla klientów  Astek Polska sp. z o.o. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. W zakresie rekrutacjibędziemy przechowywać Twoje dane do 3 miesięcy od zakończenia danego procesu rekrutacyjnego. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach realizacji przyszłych procesów rekrutacji, będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 36 miesięcy licząc od końca roku, w którym zgoda została udzielona lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych. W przypadku pozostałych celi przez okres niezbędny do realizacji celów, do których dane osobowe zostały zebrane lub w których są przetwarzane.
 8. Odbiorcami danych mogą być np. podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniające Administratorowi narzędzia teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne na rzecz Administratora,  itp. .
 9. Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane ale nie będą podlegały profilowaniu.
 10. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:
 11. dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 12. żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 13. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym);
 14. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 15. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 16. przeniesienia danych;
 17. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim zgoda została wyrażona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 18. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO, masz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.