Lider Agile kontra tradycyjny Manager – kluczowe różnice czy podobieństwa?

Jak przejść od tradycyjnego zarządzania do Agile Leadership? Jakie są kluczowe czynniki sukcesu lidera Agile? Po czym poznać dobrego lidera Agile? Na wszystkie te pytania postaram się odpowiedzieć w poniższym artykule.

Zacznijmy zatem od początku……

W świecie zarządzania, rozwój metodologii Agile zrewolucjonizował podejście do „liderowania” projektami i zespołami. Agile, z jego elastycznością i adaptacyjnością, stoi w opozycji do tradycyjnych metod zarządzania, które często charakteryzują się sztywnymi procesami oraz hierarchią, gdzie decyzje podejmowane są na górze i przekazywane na niższe szczeble.

Kluczowe różnice między tradycyjnym managerem a liderem Agile wynikają z odmiennego podejścia do pracy zespołowej, podejmowania decyzji i adaptacji do zmian. Tradycyjny manager  działa według ustalonego planu i hierarchii, często stawiając nacisk na kontrolę i wykonywanie poleceń. Managerowie ustalają cele i nadzorują realizację zadań przez podwładnych.  Podwładni natomiast wykonują swoją pracę  zgodnie z instrukcjami jakie otrzymują od swojego przełożonego. Tradycyjny manager często narzuca przy tym konkretne metody pracy i pilnie monitoruje postępy zespołu.

Lider Agile natomiast wyznacza cel, ale daje swoim podwładnym swobodę w ustalaniu drogi do jego osiągnięcia. Promuje współpracę, samoorganizację zespołów i ciągłe doskonalenie, stawia na motywowanie podwładnych do samodzielnego wykonywania zadań i podejmowania decyzji.  Kluczowe przy tym jest budowanie atmosfery zaufania, dzięki czemu pracownicy czują się odpowiedzialni za rezultaty projektu. Lider Agile jest więc bardziej coachem niż szefem, kieruje przez inspirację i wsparcie, a nie przez kontrolę i polecenia.

Dobry lider Agile charakteryzuje się nie tylko umiejętnościami związanymi z zarządzaniem i przywództwem, ale także wartościami, takimi jak zaufanie, empatia, transparentność i gotowość do ciągłego rozwoju. Poza tym, dobry lider Agile potrafi efektywnie współpracować z zespołem, motywować go oraz tworzyć inspirującą wizję przyszłości.  Można go także rozpoznać po jego zdolności do słuchania i reagowania na potrzeby zespołu, promowania innowacji i eksperymentowania, a także po umiejętności radzenia sobie z niepewnością i zmianami.

Stając się liderem Agile, manager przekształca nie tylko swoje podejście do zarządzania projektami, ale również wpływa na kulturę organizacji, promując otwartość, elastyczność i gotowość do zmian. To podejście nie tylko zwiększa efektywność pracy, ale także przyczynia się do większej satysfakcji i zaangażowania zespołu.

Przejście od tradycyjnego zarządzania do liderowania w duchu Agile wymaga więc nie tylko zmiany narzędzi i procesów, ale przede wszystkim transformacji mentalnej liderów. To proces, który wymaga świadomego wysiłku i skupienia się na rozwoju konkretnych kompetencji liderskich.

Oto kilka kluczowych kroków, które mogą pomóc w tym procesie:

 • Zrozumienie zasad Agile: Pierwszym krokiem jest zgłębienie zasad i wartości  Agile oraz zrozumienie, w jaki sposób różni się ona od tradycyjnego podejścia do zarządzania. Warto zapoznać się z praktykami i narzędziami takimi jak Scrum, Kanban czy Lean.
 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych: Komunikacja odgrywa kluczową rolę w roli lidera Agile. Lider powinien umieć klarownie komunikować cele, oczekiwania i informacje zespołowi, a także być otwarty na feedback, sugestie oraz potrzeby innych.  Warto więc pracować nad umiejętnościami słuchania, wyrażania siebie, oraz budowania relacji z zespołem i interesariuszami.
 • Motywowanie i budowanie zaufania: Zaufanie jest fundamentem skutecznego przywództwa. Lider Agile powinien  działać transparentnie, być autentyczny i konsekwentny w swoich działaniach oraz wykazywać empatię i zrozumienie dla potrzeb zespołu. Powinien umieć motywować zespół do osiągania celów oraz budować zaufanie i zaangażowanie wśród jego członków. Ważne jest także, aby potrafił doceniać osiągnięcia zespołu i wspierać go w trudnych momentach. Celebrowanie drobnych sukcesów oraz umiejętność podnoszenia się po porażkach – to postawa która często stanowi trudność dla osób przechodzących z roli tradycyjnego managera do lidera.
 • Rozwijanie umiejętności coachingu: W środowisku Agile kluczowa jest współpraca i wspólne działanie zespołu. Lider powinien działać jako mentor i coach dla zespołu, wspierając go w osiąganiu celów oraz budowaniu pozytywnej atmosfery pracy. Umiejętność zadawania pytań, słuchania, stawiania wyzwań oraz inspirowania do samorozwoju jest kluczowa w tej roli.
 • Promowanie kultury eksperymentowania i uczenia się: Lider Agile powinien promować otoczenie, w którym eksperymentowanie i popełnianie błędów są akceptowane, a nauka jest ceniona. Ważne jest, aby inspirować zespół do ciągłego doskonalenia się i dążenia do doskonałości, mając jednak na uwadze to, że perfekcja nie jest celem samym w sobie, a jedynie drogą rozwoju.
 • Uczenie się z doświadczeń: W roli lidera Agile, warto być otwartym na zdobywanie nowych doświadczeń i wyciąganie wniosków z popełnionych błędów. Każda sytuacja jest okazją do nauki i rozwoju.  Dlatego ważne jest, aby być elastycznym i otwartym na zmiany, a tym samym  zachęcać swoich podwładnych do naśladowania, odwagi do działania w niepewnym środowisku i podejmowania złożonych tematów („leading by example”).
 • Budowanie kultury współpracy: W środowisku Agile, współpraca i wspólna odpowiedzialność są kluczowe. Lider Agile powinien więc dbać o budowanie pozytywnej atmosfery pracy, promować otwartość i szacunek wobec innych oraz umożliwiać współpracę i dzielenie się wiedzą w zespole. W tradycyjnym zarządzaniu decyzje najczęściej zapadają z góry, natomiast w podejściu Agile są one podejmowane we wspólnym dialogu pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi osobami.

Kolejnym, bardzo istotnym obszarem kompetencji Lidera Agile jest rozwiązywanie konfliktów.  W środowisku Agile ta kompetencja pełni kluczową rolę w utrzymaniu efektywnej pracy zespołowej oraz osiąganiu sukcesów projektowych.

W tradycyjnym podejściu do zarządzania konfliktem, manager często działa jako arbitraż, decydując o rozwiązaniu sporu. Może również stosować autorytatywne podejście, nakazując rozwiązanie konfliktu zgodnie z jego własnymi preferencjami lub wytycznymi co często prowadzi do pogorszenia sytuacji w zespole, spadku motywacji i wypalenia.

W środowisku Agile lider odgrywa rolę mediatora i facylitatora w procesie rozwiązywania konfliktów. Jego celem jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla otwartej dyskusji i współpracy, a także pomaganie zespołowi w znalezieniu konstruktywnych rozwiązań. Jest dostępny dla członków zespołu, słucha ich obaw i problemów, a następnie wspólnie z nimi szuka konstruktywnych rozwiązań. Często wybiera rozwiązania oparte na dialogu i wspólnym porozumieniu, które uwzględniają perspektywy wszystkich zainteresowanych stron. Może również stosować różne techniki i narzędzia, takie jak retrospekcje, coaching czy mediacje, aby pomóc zespołowi w radzeniu sobie z konfliktami.

Poza powyższymi obszarami rozwoju  nie można zapominać także o tych, które często pozostają w cieniu lub spychane są na dalszy plan, a bez których transformacja do roli prawdziwego przywódcy Agile wydaje się niemożliwa. A są to:  empatia, samoświadomość i rozwój osobisty

 • Empatia – czyli zdolność do rozumienia i dzielenia się uczuciami innych osób. W kontekście Agile, empatia pomaga liderom lepiej rozumieć potrzeby i motywacje zespołu, co prowadzi do lepszej współpracy i efektywniejszej komunikacji.
 • Samoświadomość – to zdolność do rozpoznawania własnych myśli, emocji, wartości, a także swoich mocnych stron. Samoświadomość pozwala liderom na autentyczne i uczciwe kierowanie własnymi działaniami, co jest niezbędne do efektywnego przewodzenia innym i zarządzania organizacją.
 • Rozwój osobisty – odnosi się do ciągłego doskonalenia własnych umiejętności i kompetencji. W Agile, rozwój osobisty umożliwia liderom dostosowanie się do zmieniającego się środowiska, radzenie sobie z wyzwaniami i wspieranie zespołu w jego rozwoju.

Te trzy obszary są ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie się uzupełniają. Liderzy, którzy rozwijają te umiejętności, są lepiej przygotowani do budowania zaufania, motywowania zespołów i prowadzenia organizacji przez zmiany i niepewność.

Podsumowując: W świecie zarządzania, różnice pomiędzy liderem Agile a tradycyjnym managerem są fundamentalne, opierając się na elastyczności i współpracy w przeciwieństwie do hierarchii i kontroli. Przejście od tradycyjnego zarządzania do przywództwa Agile wymaga nie tylko zmiany narzędzi i procesów, ale przede wszystkim transformacji mentalnej liderów, która obejmuje rozwój kompetencji komunikacyjnych, budowanie zaufania, coaching oraz promowanie kultury eksperymentowania i uczenia się. Ponadto, dobry lider Agile wyróżnia się empatią, samoświadomością oraz ciągłym rozwojem osobistym, co umożliwia skuteczne zarządzanie zespołem w dynamicznym i wymagającym środowisku. Kluczowe czynniki sukcesu lidera Agile obejmują rozwijanie nowych umiejętności i postaw, takich jak otwartość na feedback, gotowość do uczenia się i adaptacji, umiejętność inspirowania i motywowania zespołów, a także tworzenie kultury opartej na współpracy i ciągłym doskonaleniu.

Autor

Zdjęcie autora

Anna Jaworska – Scrum Master

Anna Jaworska – doświadczony Scrum Master, Agile Coach , certyfikowany trener i coach ICF. Od lat wspiera budowę silnych zespołów w oparciu o wartości oraz wzajemną, otwartą współpracę. Zakochana w agile’u i scrumie. Od 10 lat pracuje z zespołami zwinnymi pomagając im usprawniać swoje procesy i dostarczać produkty w pełni odpowiadające oczekiwaniom użytkowników.

Skontaktuj się z nami

Masz dodatkowe pytania? Chcesz otrzymać ofertę?
Zachęcamy do kontaktu!

img

  Informacja na temat przetwarzania danych osobowych.